Klimatizace

V létě chladí, v zimě topí

Komplexní služby s důrazem na kvalitu v oblasti klimatizací

Víte, jak je důležité mít v letních měsících v místnosti příjemnou teplotu a čistý vzduch? Pokud hledáte klimatizaci, která vám dokáže zajistit skvělé klima v místnosti, jste na správném místě!

Naše společnost nabízí širokou škálu klimatizací různých velikostí a funkcí, které vám zajistí příjemné prostředí po celý rok. Naše klimatizace jsou vyrobeny z prvotřídních materiálů a vybaveny nejmodernějšími technologiemi, aby vám poskytly nejlepší možný výkon a zároveň ušetřily energii.

Naše klimatizace jsou ideální pro domy, byty, kanceláře, obchody a další obytné nebo komerční prostory. Naše nabídka zahrnuje různé typy klimatizací, jako jsou stěnové, stropní, přenosné, a další.

Kromě klimatizací nabízíme také instalaci, údržbu a opravy. Naše kvalifikované techniky vám zajistí, že vaše klimatizace bude správně nainstalována a bude pracovat bez problémů. Působíme v okolí MikulovaBřeclavi. Není ovšem provést služby v rámci celé jižní Moravy.

Proč chtít klimatizaci?

Komfortní prostředí:

Klimatizace umožňuje udržovat příjemnou teplotu a vlhkost v interiéru, což vede k vytvoření komfortního prostředí pro bydlení nebo práci. Při horkých letních dnech nebo v prostředí s vysokou vlhkostí může být klimatizace neocenitelným prvkem pro zajištění pohodlí a produktivity.

Zlepšená kvalita vzduchu:

Moderní klimatizační systémy často obsahují filtry, které zabraňují vstupu prachu, pylu, alergenů a dalších nečistot do vnitřního vzduchu. To může zlepšit kvalitu vzduchu uvnitř prostoru a snížit riziko respiračních problémů a alergických reakcí.

Regulace teploty:

Klimatizace umožňuje přesné nastavení požadované teploty v místnosti, což umožňuje uživatelům mít kontrolu nad prostředím a přizpůsobit si ho svým potřebám. Tím se zvyšuje pohodlí a životní prostředí je přizpůsobeno individuálním preferencím.

Zlepšený spánek:

Příliš vysoká nebo nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu mohou negativně ovlivnit kvalitu spánku. Klimatizace umožňuje udržovat optimální klimatické podmínky v ložnici, což může vést k lepšímu spánku a odpočinku.

Ochrana zařízení:

Klimatizace může také chránit elektroniku a zařízení před přehřátím a vlhkostí, což může prodloužit jejich životnost a snížit riziko poruch způsobených nepříznivými klimatickými podmínkami.

💡 Šetřete energií a svůj rozpočet s klimatizací

Účinný provoz kompresoru

Klimatizační systémy využívají kompresor pro chlazení vzduchu. Moderní klimatizační systémy mají inovativní technologie, které umožňují účinný provoz kompresoru, například inverterové technologie, které regulují rychlost kompresoru na základě aktuálních potřeb, což snižuje ztráty energie.

Výkonné izolace

Klimatizační systémy jsou obvykle instalovány s izolací trubek a kanálů, která minimalizuje ztráty energie v důsledku tepelného přenosu mezi venkovním a vnitřním prostředím. Dobrá izolace zabraňuje zbytečným energetickým ztrátám a zlepšuje účinnost klimatizace.

Použití energeticky úsporných komponentů

Moderní klimatizační systémy používají komponenty, které jsou navrženy s důrazem na energetickou účinnost, jako jsou energeticky úsporné kompresory, ventilátory s nízkou spotřebou energie a pokročilé filtry, které snižují spotřebu energie při provozu.

A hlavně – správnou údržbou nejen ušetříte, ale také zvýšíte životnost své klimatizační jednotky

Pravidelná údržba klimatizačního systému, včetně čištění filtrů, kontrol provozního tlaku, čištění a vyvážení trubek a kanálů, může také snížit energetické ztráty a zlepšit účinnost systému.

Jakou službu si vyberete?

Montáž klimatizace obvykle probíhá následujícím způsobem:

 • Plánování a návrh: Prvním krokem je plánování a návrh klimatizačního systému. To zahrnuje posouzení potřeb a požadavků zákazníka, vyhodnocení prostoru, kde bude klimatizace instalována, a výběr vhodného typu klimatizačního systému pro daný prostor.
 • Instalace venkovní jednotky: Venkovní jednotka, která obsahuje kompresor a kondenzátor, je obvykle instalována na vnější straně budovy, na střeše nebo na zemi. Je důležité zajistit správnou rovinnost a stabilnost jednotky, a také zabezpečit její ochranu proti povětrnostním vlivům.
 • Instalace vnitřní jednotky: Vnitřní jednotka, která obsahuje výparník a ventilátor, je umístěna uvnitř budovy na vhodném místě, obvykle na stěně nebo na stropě. Je důležité ji umístit tak, aby byla zajištěna optimální distribuce vzduchu a aby nebyla blokována žádnými překážkami.

 • Instalace potrubí a elektrických přípojek: Mezi venkovní a vnitřní jednotkou jsou nainstalovány potrubí pro cirkulaci chladicí látky a elektrické přípojky pro napájení klimatizačního systému. Potrubí musí být správně izolováno a přípojky musí být provedeny podle platných norm a předpisů.
 • Testování a nastavení: Po instalaci je klimatizační systém testován a nastaven tak, aby fungoval správně a dosahoval optimálních výkonů. To zahrnuje ověření provozu kompresoru, kontrolu chladicího média, nastavení teploty, regulaci rychlosti ventilátoru a dalších důležitých parametrů.
 • Dokončovací práce: Po testování a nastavení jsou provedeny dokončovací práce, jako je ukotvení potrubí a elektrických přípojek, zakrytí potrubí a jednotek estetickými kryty, a zajištění čistoty a úklidu pracoviště.

Montáž klimatizace vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti, a je důležité dodržovat platné normy, předpisy a bezpečnostní opatření – obraťte se na nás.

 

Ceník montáže klimatizací

Ceník zde bude brzy doplněn.

Servis klimatizace je důležitou částí jejího provozu a udržování optimálního výkonu.

Zahrnuje:

 • Čištění: Pravidelné čištění klimatizačního systému je důležitou součástí servisu. To zahrnuje čištění filtrů, které zachycují prach a nečistoty, a také čištění výparníku a kondenzoru, které mohou být zanesené vápenatými usazeninami nebo nečistotami.
 • Kontrola chladiva: Servis klimatizace také zahrnuje kontrolu hladiny chladiva v systému. Pokud je hladina chladiva příliš nízká, může to vést k nesprávnému chlazení a snížení účinnosti systému.
 • Kontrola tlaku a funkčnosti: Provádí se kontrola tlaku chladicího okruhu, aby se zajistilo správné fungování systému. Také se kontroluje funkčnost ventilátorů, motorů, termostatů a dalších komponentů klimatizačního systému.
 • Opravy a výměny: Pokud je během servisu zjištěna jakákoliv porucha nebo selhání komponentu, je třeba provést opravy nebo výměny. To může zahrnovat například výměnu poškozených filtrů, ventilátorů, motorů nebo termostatů.
 • Testování výkonu: Součástí servisu klimatizace je také testování výkonu systému, aby se zajistilo optimální chlazení a vytápění. To zahrnuje měření teploty výdejního vzduchu, kontrolu teploty na různých místech v místnosti a případné doladění nastavení.
 • Preventivní údržba: Servis klimatizace zahrnuje také preventivní údržbu, která může zahrnovat například ošetření proti korozi, mazání pohyblivých částí, kontrolu elektrických spojů a další opatření pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti a funkčnosti systému.

💡 Pravidelný servis může zvýšit životnost klimatizace, snížit riziko poruch a zajištění její energetické efektivity.

Servis by měl být prováděn odborně a v souladu s doporučeními výrobce nebo platnými normami a předpisy – obraťte se na nás.

 

Ceník servisu klimatizací

Ceník zde bude brzy doplněn.

Provozovatel klimatizačního systému je povinen pravidelně provádět revize klimatizace dle platných předpisů. Tyto revize jsou obvykle povinné a mají za cíl zajistit bezpečný provoz systému, minimalizovat riziko požárů, zajištění správného provozu a účinnosti systému, a splnění environmentálních a energetických požadavků.

 

Pravidelné kontroly těsnosti f-plynu

pravidelné kontroly těsnosti chladicího média, často označovaného jako F-plyn (fluorované skleníkové plyny nebo také freony), jsou součástí legislativních povinností provozovatele klimatizačního systému. Tyto kontroly mají za cíl minimalizovat úniky chladiva do ovzduší, což je důležité z hlediska ochrany životního prostředí, protože fluorované skleníkové plyny mají vysoký potenciál přispívat k globálnímu oteplování.

Během kontrol těsnosti F-plynu se provádí měření množství chladiva v systému a kontrola, zda není přítomnost chladiva v ovzduší vyšší než povolené hodnoty. Pokud jsou zjištěny úniky chladiva, je provozovatel povinen provést jejich opravu a úpravy a zajistit, že systém je opět těsný a bez úniků.

 • Pravidelná kontrola těsnosti F-plynu: Provádění kontrol těsnosti F-plynu v klimatizačních systémech je povinností provozovatele. Tato kontrola se musí provádět nejméně jednou za 12 měsíců u systémů s obsahem F-plynu 3 kg nebo více a nejméně jednou za 24 měsíců u systémů s obsahem F-plynu nižším než 3 kg. Kontroly těsnosti musí být prováděny odbornou osobou s platným osvědčením pro práci s F-plyny.
 • Záznamy o kontrolách těsnosti: Provozovatel je povinen vést záznamy o provedených kontrolách těsnosti F-plynu v klimatizačních systémech a uchovávat je po dobu minimálně 5 let. Záznamy by měly obsahovat informace o provedené kontrole, výsledcích měření a provedených opravách, pokud byly zjištěny úniky chladiva.
 • Opravy úniků chladiva: Pokud během kontrol těsnosti F-plynu dojde k zjištění úniků chladiva, provozovatel je povinen je co nejdříve opravit a zajistit, že systém je opět těsný.
 • Oznamování úniků chladiva: Pokud dojde k úniku chladiva ve větším množství (nad 5 tun CO2 ekvivalentu), provozovatel je povinen oznámit tento únik do 30 dnů příslušnému orgánu ochrany ovzduší.

 Svěřte revizi své klimatizace odborníkům – obraťte se na nás.

Ceník revize klimatizací

Ceník zde bude brzy doplněn.